Leerplicht

Wat is de leerplicht?

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan (leerplichtig). Ouders zijn verplicht het kind in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat het kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. Een kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Kinderen moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Ouders zijn niet strafbaar als een 4-jarige kind thuis wordt gehouden. De leerplichtambtenaar kan hier niet tegen optreden. Het is wel verstandig contact op te nemen met de school als u uw kind een dag thuis wilt houden.

Vrijstelling van schoolbezoek of inschrijving

In sommige gevallen kan een kind een (tijdelijke) vrijstelling van schoolbezoek krijgen of van inschrijving bij een school. De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. De schooldirecteur kent de leerling en is op de hoogte van eventuele bijzonderheden.

Spijbelen en (ongeoorloofd) verzuim van school

Als een kind spijbelt of wegblijft van school zonder goede reden, overtreedt het (of in feite de ouders) de Leerplichtwet. Dit geldt voor zowel het primair onderwijs (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Spijbelen of verzuim wordt door de school gemeld via het verzuimloket. Overtreding van de leerplichtwet kan juridische consequenties hebben.  Regelmatig worden door de leerplichtambtenaar controles op de leerplichtwet uitgevoerd.

Meer informatie is te verkrijgen via de scholen of op www.rijksoverheid.nl