Klachten

Hoezeer de mensen in de school ook hun best doen, er zijn uiteraard misverstanden en er worden fouten gemaakt. Dit is net als overal elders. Uiteraard zijn ouders altijd welkom om dergelijke zaken te bespreken. Ook kan men een klacht indienen.

In eerste instantie dient men zich te wenden tot de desbetreffende leerkracht. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan men zich wenden tot de directie van de school. Komen men dan nog niet tot een oplossing, dan wordt er overlegd wie er ingeschakeld dient te worden om het probleem wel op te lossen.

Zonodig treedt de officiële klachtenregeling in werking. Iedereen binnen de schoolgemeenschap, ouders / verzorgers, leerlingen, personeel kan een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de beslissing van de aangeklaagde. Dit kan  gaan om gedragingen of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen  en het niet nemen van beslissingen, toepassen van strafmaatregelen, beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Het eerste aanspreekpunt van de klager is een van de contactpersonen. Zij kunnen voorlichting geven over de klachtenprocedure en kunnen de klager doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze zorgt voor verder afhandeling van de klacht. Uitgebreide informatie over de regeling is op school beschikbaar.

Naast deze vertrouwenspersonen zijn er ook vertrouwensinspecteurs. Bij dit meldpunt kunnen ouders terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme radicalisering, extremisme e.d. Het meldpunt vertrouwensinspecteur is telefonisch te bereiken op nummer: 0900 – 1113111

Tenslotte is de school voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is.