Ouderinfo

Het openbaar basisonderwijs Harlingen hecht aan een grote ouderbetrokkenheid bij onze scholen.  Het is in het belang van het kind, dat er een goede samenwerking is tussen thuis en school.  Hieronder een aantal mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten:

Vrijwilligerswerk

Op veel manieren kunnen ouders zich inzetten ten behoeve van de school.  Hierbij kan gedacht worden aan het assistentie verlenen bij diverse activiteiten, zoals  begeleiding bij de gymnastiek- en zwemlessen, schoolreisjes, excursies, enz.

De oudervereniging

Op alle scholen is een oudervereniging actief, die vele activiteiten voor de leerlingen (en hun ouders) organiseert (Sinterklaasfeest, kerstviering, sport, enz.). Iedere ouder kan zich aanmelden als lid van de oudervereniging

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR, waarin ouders en personeeleden vertegenwoordigd zijn, houdt zich voornamelijk bezig met het beleid van de school.  In veel gevallen heeft de MR advies- en instemmingsrecht bij te nemen besluiten

GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zitten vertegenwoordigers van alle scholen. Deze raad houdt zich bezig met diverse schooloverstijgende onderwerpen. De gemeente moet de GMR bij een groot aantal voorgenomen besluiten om advies of instemming vragen.