Onze visie

Onze visie

Op de openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en elke leerkracht.

In het kader van een optimale ontwikkeling van het kind, biedt het Openbaar Basisonderwijs Harlingen onderwijs aan, gericht op de ontplooiing van elke leerling, daarbij zo veel mogelijk rekening houdend met het unieke van elke leerling. De nadruk ligt op het aanbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het onderwijs binnen het Openbaar Basisonderwijs Harlingen wordt gegeven in een veilige en vertrouwde leeromgeving.  Binnen de visie gelden de  volgende kernbegrippen:

Kwaliteit

Het Openbaar Basisonderwijs Harlingen streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin voldaan wordt aan de kerndoelen en waarin de eindopbrengsten op of boven het landelijke gemiddelde liggen. Een goed ingerichte kwaliteitszorg biedt daar garanties voor. 

Respect

Op de scholen van het Openbaar Basisonderwijs Harlingen werken leerlingen, leraren en ouders op basis van wederzijds respect met elkaar samen.

Ouderbetrokkenheid

Het Openbaar Basisonderwijs Harlingen vindt een grote betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs erg belangrijk: zij zal daarin een actieve rol spelen.

Normen en waarden

De scholen van het Openbaar Basisonderwijs Harlingen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke normen en waarden.

Goede werkgever

Het Openbaar Basisonderwijs Harlingen wil een goede werkgever zijn. Het personeel krijgt ruime mogelijkheden en faciliteiten om te werken aan de professionele ontwikkeling. Het bieden van carrièremogelijkheden, een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een goed ingericht taakbeleid horen daarbij.